Menu

Vedtægter

Vedtægter for Tølløse Boldklub (TBK). Stiftet d. 6. juni 1924

§ 1 Navn, hjemsted og formål

Stk. 1. Foreningens navn er TØLLØSE BOLDKLUB, i forkortelse kaldet TBK.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Tølløse.

Stk. 3. Foreningens formål er at fremme kendskabet til og dyrke fodbold. Igennem sporten og dertil knyttede aktiviteter (møder, venskabelige og festlige sammenkomster), ønsker foreningen at give bidrag til medlemmernes menneskelige udvikling.

Stk. 4. TBK er medlem af DBU Sjælland under Dansk Boldspil-Union og DGI Midt- og Vestsjælland

under DGI Danmark.

 

§ 2 Medlemmer

Stk. 1. Foreningen kan optage aktive og passive medlemmer, såvel kvinder som mænd.

Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter, for et år ad gangen, medlemskontingenterne for alle kategorier af medlemmer. Æresmedlemmer er dog altid fritaget for kontingent.
Når særlige grunde taler for det, kan bestyrelsen helt eller delvist fritage et medlem for kontingent.

Stk. 3. Medlemskontingenterne opkræves af kassereren, men det er dog medlemmets pligt selv atsørge for rettidig indbetaling. Kontingentet opkræves hver måned.

Stk. 4. Står et medlem i restance med kontingent udover en måned fra betalingsfristens udløb, kan bestyrelsen sætte medlemmet i karantæne, og efter 3 måneder slette medlemmet af medlemslisten. Derefter kan genoptagelse først finde sted når restance og strafgebyr er betalt.

Stk. 5. Udmeldelse skal ske skriftligt til enten kassereren eller formanden, men træder først i kraft når evt. restance er betalt.

 

§ 3 Foreningens opbygning

Stk. 1. Foreningens ledelse er udtrykt i følgende 2 organer:

Generalforsamling

Bestyrelse

Stk. 2. De idrætslige aktiviteter er formelt knyttet til følgende:

Ungdomsafdeling

Seniorafdeling

Stk. 3. Bestyrelsen udpeger og godkender de enkelte afdelingers ledere.

 

§ 4 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 3. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i den

lokale presse og/eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Alle medlemmer har stemmeret, dog kan børn være repræsenteret af deres forældre.

Medlemmet er stemmeberettiget så snart kontingentindbetaling er registreret i kassererens kartotek og senest 8 dage før generalforsamlingen. På forlangende kan gyldig kontingentkvittering kræves forevist.

Medlemmer til bestyrelsen skal være fyldt 18 år.

Stk. 5. Alle afgørelser og valg træffes ved almindeligt flertal. Ved kampvalg om bestyrelsesposter er der altid skriftlig afstemning. Afstemninger i øvrigt foregår ved almindelig håndsoprækning, dog skal afstemning foregår skriftligt såfremt én af de fremmødte anmoder herom.Der stemmes enkeltvis om følgende bestyrelsesposter:

- Formand, kasserer og ungdomsudvalgsformand.

Ved kampvalg om de menige poster stemmes der én gang.

Bestyrelsen sørger for stemmesedler.

Dersom der er tale om ekstraordinære valg til én eller flere poster, fordeles pladserne efter stemmetal, d.v.s. flest stemmer - længst periode.

Stk.6. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning fra formanden

4. Beretning fra ungdomsudvalgsformanden

5. Fremlæggelse af et revideret regnskab samt til orientering, et budget for den kommende sæson

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelse i henhold til § 6

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt

Stk. 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde

skriftligt, senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.


§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsender begæring herom.

Denne begæring, der fremsendes til bestyrelsen, skal angive forslag til dagsorden.

Stk. 2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 30 dage efter begæringens fremkomst. Den indkaldes, med angivelse af dagsorden af bestyrelsen, med 14 dages varsel.

Stk. 3. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles emner som er optaget på dagsordenen.

 

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, men dog minimum 5 personer:

1 formand valgt på lige år

6 menige bestyrelsesmedlemmer, 3 valgt på ulige år, 3 valgt på lige år

Blandt bestyrelsesmedlemmerne udpeges en ungdomsformand på førstkommende bestyrelsesmøde.

2 bestyrelsessuppleanter valgt hvert år

Udover de 7 bestyrelsesmedlemmer kan udpeges en kasserer/forretningsfører, som ikke har mødepligt til bestyrelsesmøderne, jf. stk. 2.

Stk. 2. I det tilfælde at formand, ungdomsudvalgsformand eller kasserer forlader posten i utide, fungerer et medlem af den øvrige bestyrelse på posten, indtil nyvalg har fundet sted. I så fald indtræder suppleant i bestyrelsen, hvilket også sker i tilfælde af et menigt bestyrelsesmedlems frafald. I det tilfælde at kassererposten ikke kan besættes, kan bestyrelsen vælge at lade kassererhvervet varetaget ved en forretningsfører, revision o.l.Stk. 3. Bestyrelsen leder i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love foreningens virksomhed. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. Bestyrelsen er foreningens ledende myndighed i enhver forbindelse, dog kan dens afgørelser kræves behandlet på førstkommende generalforsamling.

 

§ 7 Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1.1. til 31.12.

Stk. 2. Kassereren fremlægger på generalforsamlingen hvert år et afsluttet og revideret regnskab til godkendelse.

Stk. 3. Bestyrelsen har ret til at foretage økonomiske dispositioner i foreningens navn.

 

§ 8 Orden

Stk. 1. Bestyrelsen har ret til at ekskludere eller ved foreningens arrangementer, at udvise et

medlem, der direkte modarbejder foreningen, eller som ikke kan indordne sig under de normer

for samvær, der hersker i foreningen, eller ved dens arrangementer. Stk. 2. Genoptagelse efter

eksklusion kan først finde sted efter bestyrelsens godkendelse.

Stk. 3. Er eksklusionen vedvarende, kan den indankes for generalforsamlingen, der så afgør sagen.

 

§ 9 Emblemer

Stk. 1. Foreningen har en guldnål og en sølvnål. Disse uddeles af bestyrelsen til medlemmer, der har ydet en særlig indsats for Tølløse Boldklub.

 

§ 10 Ændringer og opløsning

Stk. 1. Ændringer i disse vedtægter kan kun foretages, hvis 2/3 af samtlige stemmer på en ordinær generalforsamling går ind for disse ændringer.

Stk. 2. Til opløsning af foreningen kræves, at vedtagelsen sker på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære generalforsamling.

Mellem de 2 generalforsamlinger skal hengå mindst 2 måneder.

Vedtagelsen skal foretages med 2/3 af samtlige stemmer.

Stk. 3. Ved evt. opløsning vil foreningens midler tilfalde idrætslige eller humanitære formål.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 27. marts 2022

Luk