Menu

Generalforsamling TBK 29.02.2017

22. februar 2018 kl. 11:43

Generalforsamling TBK 29.02.2017

Pkt.1              Valg af dirigent

Alan Lange blev valgt som dirigent. I overværelse af 100-120 fremmødte, der repræsenterede 146 medlemmer, blev generalforsamlingen erklæret lovligt indvarslet, jf. klubbens vedtægter.

 

Pkt. 2             Valg af stemmetællere

Torsten Jensen og Jacob Grande meldte sig som stemmetællere.

 

Pkt.3              Beretning fra formanden

Formandens beretning for 2016

Mit første år som formand og hvilket år. Fra starten har det været klart at vi ville forsætte arbejdet med at fordele opgaverne og ansvarsområderne i bestyrelsen. For der ligger rigtig mange opgaver i at drive en fodboldklub, måske flere end de fleste lige tror.

Vi har fået lavet et årshjul, så vi har overblik over opgaverne, hvornår arbejdet starter og hvem der skal gøre hvad. Men der er ingen tvivl om at en fodboldklub ikke kun bliver drevet af en bestyrelse, den bliver i lige så høj grad drevet af frivillige, trænere, spillere og forældre. Der bliver ydet en kæmpe indsats på alle fronter, men vi skal måske være bedre til at koordinere indsatsen. Det kunne være ved at udarbejde nogle udvalg, det kunne være et pige-, ungdoms-, frivillige-, sponsor- eller vedligeholdelsesudvalg til klubben. Dette vil vi forsat prøve på at få op at stå, i samme stil som vi har det i de forskellige stævneudvalg.

I 2016 har vi som altid haft masser af aktiviteter. Super Brugsen Cup over to weekender i februar/marts med deltagelse af 82 hold. Vi må desværre sande at i år bliver det kun over 1 weekend, da vi har en nedgang i antallet af deltagere. 57 hold bliver vi i år. Vi overvejer om man skal ændre den ene weekend til et futsal stævne fra 2018. Vi har igen i år afholdt Slotsløbet i maj og mikrofodboldskolen for 5. gang. Vi har dog besluttet, at det blev sidste gang, at vi afholder mikrofodboldskolen i denne omgang. Vi vil ændre konceptet og laver en FCK camp i samarbejde med FCK, som jo er vores nye netværksklub.

Vi er allerede meget glade for dette samarbejde med FCK. Vi havde besøg af Løven Leo til vores sommerstævne. Vi havde også 22 friske drenge og piger, som fik lov til at løbe ind på banen hånd i hånd med FCK og Silkeborg spillerne; ingen tvivl om at det var en kæmpe oplevelse for de heldige, som blev trukket ud. Vi har haft FCK inspirationstræning afholdt på vores kunstgræsbane med FCK trænere, som stod for træningen. Vi får tilsendt træningsprogrammer hver uge, som kan bruges til inspiration til vores trænere i klubben og nu altså FCK camp. Vi føler allerede, at vi har fået meget mere ud af samarbejdet, end det vi havde med Holbæk.

Vi har også afviklet vores første udendørs sommerstævne, med Aluline som sponsor. Det blev en stor succes med hele 74 hold. Vi er klar til at afholde det igen i år og vi har lært meget af sidste år. Bl.a. trak vi hårdt på få frivillige, så vi håber meget, at endnu flere vil bakke op om klubben og dermed deres egne hold og børn. Jo flere hjælpere, jo mindre tid skal hver enkelt bruge. Der vil igen i år være mulighed for at tjene penge til sit hold, ved at tage vagter.

Vi fik også afholdt Aluline cup indendørs i november, dejligt at der var en lille fremgang her.  47 hold der deltog.

Banko fik vi kun afholdt en gang i 2016, men vi vil i 2017 igen prøve at arrangere et sponsor banko, som vi havde succes med i december 2015.

Kontingentet var en udfordring i år, og derfor har der været sendt girokort ud senere end normalt. Vi har fået styr på processen, og det kører normalt igen i 2017.

Vi har desværre måtte aflyse vores grønne arbejdsdag 2 gange i 2016, pga. manglende tilmelding. Vi vil igen i 2017 invitere til sådan en dag og håber, at der vil være opbakning til det. Der ligger desværre en del opgaver, som vi selv skal løse som klub, selvom man måske mener, at det burde være en opgave for kommunen. Her kan jeg også nævne kridtning, som vi har lidt af en kamp med kommunen for at komme af med. Vi har fået løst opgaven med kridtning, men har også oplevet klager fra dommere og modstandere. Ingen tvivl om det er opgave der ikke burde ligge hos os, men vi blev pålagt den under hårdt pres i forbindelse med anlæggelse af kunstgræsbanen. Vi vil forsat gøre vores bedste med at løse denne opgave, og der skal lyde en stor tak til de hold, trænere, forældre og børn, der hjælper med at løse dette. Vi ved at alle gør deres bedste, og at det slet ikke er så nemt, som man lige tror.

Vores 1.senior ligger flot nr.5 i serie 3. Der har forsat været en stor tilgang af især unge drenge/mænd, som tidligere har spillet i klubben, og som nu er kommet tilbage, og som har fået hevet et par af deres kammerater med. Dejligt at se disse Tølløse drenge vende tilbage til deres barndomsklub og jeg fornemmer at sammenholdet i seniorafdelingen er helt i top. Mange af disse drenge er også begyndt at hjælpe til, både som trænere og hjælpere til stævner mv. det er fantastisk at se. Den store tilgang har også betydet at vi i 2016 for første gang i 7 år har haft tilmeldt et tredje seniorhold.

Vores Old girls kører også stadig på, selvom de godt kunne bruge lidt flere spillere og en ny træner. Vi arbejder pt. på at få et samarbejde op og stå med Undløse.

Vores Old boys deltog igen i år i landsmesterskabet under DGI og efter 3 år i træk som nr. 3, blev det i år til en flot andenplads. Trænerskiftet har måske ikke været forgæves.

Vores ungdomshold vil vores ungdomsformand komme ind på om lidt.

Jeg vil gerne sige tak til Lisette, som efter 4 år som forretningsfører, stopper pga. et arbejde, der kræver meget af hende. Heldigvis har vi en i bestyrelsen, som arbejder med regnskab til hverdag, og som har sagt ja til denne rolle også.

Jeg vil også sige tak for et godt og udfordrende år. Jeg vil se frem mod 2017, vi er i hvert fald klar til at forsætte det arbejde vi har sat i gang og vi har flere spændende ting i gang, bl.a. nogle helt nye tiltag. Her kan jeg nævne gå-fodbold. Flere vil sige at det har vi allerede på flere af vores ældre hold, men Gå-fodbold henvender sig til 60+ senior medlemmer. ”Gå Fodbold ” handler om fællesskab, udfordringer og sundhed. Alle kan være med og have det sjovt uanset køn og fysisk formåen. Vi har via en pulje hos Holbæk kommune fået tilskud til 2 stk. 5-mands mål, 10 futsal bolde til inde og ude, boldnet og overtræksveste. Så vi er klar til snart at kunne tilbyde dette.

E-Sport er også et nyt tiltag, som vi har kigget på og som vi arbejder på at kunne tilbyde.

Der vil snarest komme mere information ud omkring de nye tiltag.

Jeg vil også nævne at vi endelig har fået hul igennem til fonden Sidelinjen, som er en fond oprettet til TBK. Der står ca. 93.000,- tilbage, som vi oprindeligt havde håbet at få udbetalt i forbindelse med kunstgræsbanen. Men de er nu klar til at blive udbetalt. Idéen er at starte en konto, der hedder udskiftning af kunstgræstæppet. En bane holder mellem 10-15 år, så skal græsset udskiftes. Det koster ca.1-1,5 mil. Så det ville være en god start på en opsparing, og det er nemmere at søge fonde og kommunen, når vi allerede har gjort noget selv.

Tak til alle som har bidraget i årets løb.
Trænere, holdledere, forældre, ledere, bestyrelse, udvalg og ikke mindst alle vore medlemmer.

Formand Klaus Swiatek

 

Pkt.4              Beretning fra ungdomsudvalgsformanden

Årsberetning Ungdomsformand.

 • Henrik Krogh
 • Træner for tidligere 99’erne og nu 03 årg, Har været i klubben i godt 8 år, og de sidste små 3 år også som bestyrelsesmedlem, sidder med i mange andre udvalg i klubben. (SBC, kiosken, praktisk gris)
 • Jeg blev udnævnt som ungdomsformand efter sidste GF
 • Hvad laver en ungdomsformand så, udover at se en masse fodbold
 • Som UDM er jeg kontaktperson mellem ungdomsspiller, deres forældre og trænerne på de forskellige årgange.
 • I tråd med klubbens retningslinjer og ønske om en synlig UDM
 • Overvær jeg en masse træning, på de forskellige årgange. ligesom jeg snakker med forældre ude på træningsbanen og til kampe.
 • Jeg deltager i dvs. forældremøder
 • Senest ved ansættelsen af 3 ungdomstræner ( Sille, Alisia og Emlie ) til vores U12 piger. En måde at fast holde ungdomsspiller i klubben, ift. DBU’s retningslinjer ungdom 2.0 / kursus jeg selv var med til tidligere på året.
 • i foråret 2016 startede klubben et sandkassehold op, og det gør klubben også igen til foråret
 • Igen i år, er der tekniktræning, ( Kim P. ) tak for det store arbejde du lægger i tekniktræning. til stor gavn for vores ungdomsspiller
 • Resultatmæssigt går det faktisk godt for TBK, flere af holdene sluttede i toppen af deres pulje ( forår 2016 ), og nogen af dem vandt også deres række og gik videre til SM Final 4 . også i undomspokalen var der flere hold der klarede sig godt, og var i farum og spillede pokalfinal. En stor oplevelse for alle hold.
 • På ungdomssiden fik vi i vinters ( 2016) 2 sjællandsmester i futsal.

Kims piger og Torbens drenge. Tillykke til jer. flot

 • Nogle af de nye tiltag som klubben har lavet/ gjort er.
 • at vi er blevet samarbejdsklub med FCK
 • her ligger der mange oplevelser og venter.
 • udover at vi som klub får tilsendt et træningsprogram hver weekend, så har der også været arrg. i kbh. BWB dag, gratis biletter til kampe, træningsdag på kunsten ( her i efteråret )
 • Camp til sommer
 • Alt sammen til gavn for ungdommen i TBK

 

Pkt.5              Fremlæggelse af et revideret regnskab samt til orientering, et budget for den kommende sæson

Formand Klaus Swiatek Andersen fremlagde regnskabet for 2016, som viste et overskud på 23.000 kr. Vi påtænker at bruge noget af overskuddet på at oprette en konto til skift af tæppe på kunstgræsbanen. Vi har sendt ansøgning til fonden ”Sidelinjen”, og på den måde starte opsparingen op. På budgettet for 2017 har vi regnet med et højere salg i kiosken, og øget overskud på vores sommerstævne. Kiosken har før gået direkte ind under stævnerne, men dette er nu delt ud for sig selv. Kioskens budgetomsætning er øget med 20.000 kr. Vi har ikke budgetteret med nogle af de nye tiltag, og det er også svært, men det er nye indtægtsmuligheder. Regnskab for 2016 blev godkendt som fremlagt. Budget for 2017 blev fremlagt til orientering.

Pkt.6              Indkomne forslag

En gruppe forældre på drenge, årgang 2004 foreslår at Claus Vesterlyng kommer tilbage som træner og holdleder. Det er bestyrelsen der bestemmer og afgør hvem der er træner og holdleder i klubben. Man kan altid tage en beslutning op til behandling. Der kan tales om det her på generalforsamlingen. Trænersituationen på årgang 2004 blev drøftet.

Forslag 2 er forslag til vedtægtsændring. Det er alt for ukonkret til at tages op som forslag til vedtægtsændring, og forslaget afvises.

Forslag 3 handler om et disiplinærudvalg. Dette er også en vedtægtsændring, men forslaget er meget ukonkret, og det afvises, og der kan derfor ikke stemmes om det. Bestyrelsen har set på forslag 3. Det er ikke nogen dum idé. Det er selvfølgelig ikke et udvalg der kan træffe beslutninger, men det kan indstille ind til bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. Det skal være mere konkret.

Pkt. 7             Fastsættelse af kontingent

Kunstgræsbane projekt med udskift af tæppe. Hvor meget skal klubben selv bidrage med? Vi søger en del når vi kommer hen til udskiftningen, men hvor meget vi selv skal betale kan vi ikke svare på nu. Da vi fik banen kostede hele banen 3, 5 mil. Klubben betalte selv 100.000 kr. Resten er skaffet via fonde og sponsorer. Hvis vores andel bliver større skulle vi måske have højere kontingent. Hvert år afsættes et lille beløb, så vi kan se opsparingen stiger. Når tiden nærmer sig så begynder vi med fonde og sponsorer. Bestyrelsen indstillede at kontingent for 2017 forblev uændret, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

Pkt.8              Valg af bestyrelse i henhold til § 6

På valg er: 
Bestyrelsesmedlem: Claus Gottlob (modtager genvalg for en 2-årig periode) 
Bestyrelsesmedlem: Ulla Bjerregaard Andersen (modtager genvalg for en 2-årig periode) 
Bestyrelsesmedlem: Katja Martinsen (modtager genvalg for en 2-årig periode)
Bestyrelsesmedlem: Vakant (skal vælges for en 1-årig periode) 
Bestyrelsessuppleanter: Mads Elkjær (genopstiller) Gitte Westermann (Genopstiller ikke)

Til bestyrelsen blev valgt: Claus Gottlob, Ulla Bjerregaard Andersen, Katja Martinsen og Line Ryberg-Jensen. Som bestyrelses suppleanter blev Mads Elkjær og Morten Widding. 

Pkt.9              Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er: Revisor: Charlotte Dahl Olsen (modtager genvalg) Revisor: Søren Thomsen (modtager genvalg) Revisorsuppleant: Claus Vesterlyng (modtager ikke genvalg)

 Charlotte Dahl Olsen og Søren Thomsen blev genvalgt. Der blev ikke valgt nogen til suppleant.

Pkt.10            Evt.

Formanden siger tak for det store fremmøde. Glad for at se så mange. Tak for god ro og orden.

Referent Katja Martinsen februar 2017

Luk