Menu

Generalforsamling 29. marts 2016

02. februar 2017 kl. 21:54

Generalforsamling TBK 29.02.2016

Pkt.1                     Valg af dirigent

Alan Lange blev valgt som dirigent. I overværelse af 28 fremmødte medlemmer blev generalforsamlingen erklæret lovligt indvarslet, jf. klubbens vedtægter.

 

Pkt. 2                    Valg af stemmetællere

Stig Krogholt og Claus Vesterlyng meldte sig som stemmetællere.

 

Pkt.3                     Beretning fra formanden

 

Pkt.4                     Beretning fra ungdomsudvalgsformanden

 

Pkt.5                     Fremlæggelse af et revideret regnskab samt til orientering, et budget for den kommende sæson

Forretningsfører Lisette Mynster fremlagde regnskabet for 2015, som viste et underskud på 35.000 kr. Regnskabets underskud var begrundet i beplantning og en vandbrønd til kunstgræsbanen som ikke var budgetteret. Disse ting startede i 2014, men regningen er først kommet i 2015. Der er også brugt penge på tøj til trænere samt nye bolde. Der er også sket en øgning i rengøringen pga. kunstgræsbanen, da de gummidutter fra banen er over det hele. Der blev spurgt til hvorfor der er fald i indtægten på 40.000 kr. i forhold til 2014. Det skyldes, at der ikke bliver tilmeldt lige så mange hold til vores stævner som tidligere. Dette opleves i alle klubber, og forklaring skal findes i, at der er rigtig mange tilbud. Vi har heller ikke de samme sponsorere mere. Der var spørgsmål til hvorfor kiosken har så lav en indtægt. Dette skyldes manglende personale, samt manglende besøgende i kiosken. Regnskab for 2015 blev godkendt som fremlagt. Budget for 2015 blev fremlagt til orientering.

Pkt.6                     Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring. Der blev foreslået at ændre navnet i § 1 fra Tølløse Bold Klub (TBK) til Tølløse Boldklub (TBK). Begrundelsen var, at grammatisk er boldklub ikke i to ord. Dette blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring. Der blev foreslået at ændre § 1, stk. 4, da der har været ændring i forbundsnavne. Det ønskedes ændret fra, TBK er medlem af Sjællands Boldspil Union og DGI Nordvestsjællands under DGI Danmark. Ændres til: TBK er medlem af DBU Sjælland under Dansk Boldspil-Union og DGI Midt- og Vestsjælland under DGI Danmark. Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen om ændring af ordlyden i vedtægterne vedr. medlemskontingenter. Ønskes ændret fra: Medlemskontingenterne opkræves af kassereren, men det er dog medlemmets pligt selv at sørge for rettidig indbetaling. Kontingentet opkræves én gang årligt inden sæsonstart. Ændres til: Medlemskontingenterne opkræves af kassereren, men det er dog medlemmets pligt selv at sørge for rettidig indbetaling. Kontingentet opkræves to gange årligt. Forslaget blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen om ændring af teksten i vedtægterne vedr. udmeldelse, da der skiftes klub gennem hele året hvis ikke spilleren er i restance og ikke har deltaget i kampe i indeværende sæson. Ønskes ændret så teksten ikke siger at man kun kan udmeldes i sommerpausen, og at der ved klubskifte refunderes ½ årligt kontingent. Teksten ønskes ændret til: Udmeldelse skal ske skriftligt til enten kassereren eller formanden, men træder først i kraft når evt. restance er betalt. Forslaget blev vedtaget.

Pkt. 7                    Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede at kontingent for 2016 forblev uændret, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

Pkt.8                     Valg af bestyrelse i henhold til § 6

På valg er: 
Formand: Anja Stiil (modtager ikke genvalg) 
Bestyrelsesmedlem: Claus Gottlob (modtager genvalg for en 1-årig periode) 
Bestyrelsesmedlem: Vacant (skal vælges for en 2-årig periode) 
Bestyrelsesmedlem: Torben Olsen (ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen – der skal vælges nyt medlem for en 1-årig periode) 
Bestyrelsessuppleanter: Henrik Krogh (genopstiller ikke som suppleant) og Mads Elkjær (genopstiller) 

Til bestyrelsen blev valgt: Klaus Swiatek (formand), Henrik Krogh, Claus Gottlob (for 1 år) og Thomas Balvig-Phillips. Som bestyrelses suppleanter blev Mads Elkjær og Gitte Westermann valgt. 

Pkt.9                     Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

På valg er: Revisor: Charlotte Dahl Olsen (modtager genvalg) Revisor: Søren Thomsen (modtager genvalg) Revisorsuppleant: Claus Vesterlyng (modtager genvalg) Til revisorposten opstillede Søren Thomsen og Charlotte Dahl Olsen, og Claus Vesterlyng som revisorsuppleant. De blev alle valgt.

Pkt.10                  Evt.

Anja takkede Torben for indsatsen som træner, ungdomsformand og bestyrelsesmedlem. Ulla takkede Anja for hendes indsats som formand. Ulla fortalte om arbejdet med at rydde op i de gamle referater og billeder, og nogle af tingene var blevet hængt op i klubben. De gamle pokaler var også blevet sat op på hylder så alle kunne se dem. Anja takkede Alan for dirigentrollen og takkede for generalforsamlingen.

Referent Katja Martinsen februar 2016

Luk